Vai trò của Nhà nước trong việc phát triển thể thao ở Ấn Độ

thể thao ngày nay nổi lên như một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la. Sự phát triển cơ cấu của thể thao đã diễn ra trong 150 năm qua. Nhà nước có vai trò quan trọng đối với sự phát triển thể thao ở bất kỳ quốc gia nào. Việc tham gia tích cực vào các môn thể thao giúp giảm nguy cơ về sức khỏe, giảm chi phí y tế và khuyến khích tinh thần làm việc nhóm, phối hợp và hợp tác. Nó cũng giúp tạo ra các mạng xã hội. Thể thao có thể được coi là nền tảng để đạt được niềm tự hào dân tộc ở cấp độ quốc tế, tạo việc làm, xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút khách du lịch nước ngoài và do đó là vốn nước ngoài. Có thể nói, thể thao góp phần vào sự phát triển xã hội cũng như sự phát triển kinh tế của một quốc gia và do đó vai trò của nhà nước đối với việc thúc đẩy và phát triển thể thao là rất quan trọng.

Năm 1982 là một năm mang tính bước ngoặt của thể thao Ấn Độ khi Ấn Độ đăng cai Đại hội thể thao châu Á. Trước năm 1982, hầu như không có sự nhấn mạnh nào đến thể thao trong Chính sách công. Kinh phí đã được phân bổ cho thể thao trong các Kế hoạch 5 năm khác nhau, chủ yếu để xây dựng cơ sở hạ tầng và nuôi dưỡng tài năng ở cấp cơ sở.

Kế hoạch 5 năm

Khu vực lực đẩy

Kế hoạch 5 năm lần thứ 2

Phát triển cơ sở hạ tầng thể thao

Kế hoạch 5 năm lần thứ 3

Hoạt động phát triển rễ cỏ

Kế hoạch 5 năm lần thứ 4

Hoạt động phát triển rễ cỏ

Kế hoạch 5 năm lần thứ 5

Triển khai các sáng kiến ​​của Kế hoạch 5 năm lần thứ 4

Kế hoạch 5 năm lần thứ 6

Tuyển chọn và bồi dưỡng tài năng thể thao trẻ trên cả nước

Kế hoạch 5 năm lần thứ 7

Xây dựng cơ sở hạ tầng thể thao ở cấp cơ sở

Kế hoạch 5 năm lần thứ 8

Củng cố các sáng kiến ​​được thông qua trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 7 bằng cách giới thiệu một số kế hoạch, chẳng hạn như Trò chơi khu vực đặc biệt (SAG), Trung tâm khu vực phát triển dự án thể thao (SPDA, v.v.)

Kế hoạch 5 năm lần thứ 9

Phát triển tài năng thể thao

Kế hoạch 5 năm lần thứ 10

Xây dựng Chính sách thể thao toàn diện với ba mục tiêu chính: “Thể thao Ty le keo cho tất cả mọi người”, “Thể thao xuất sắc” và “Các biện pháp mang tính hiến pháp, pháp lý và thể chế dự phòng để thực hiện chính sách”.

(Nguồn: Ấn Độ…get, set, go… Hệ sinh thái thể thao đang phát triển ở Ấn Độ, tháng 3 năm 2010

:Ernst & Young)

Có thể thấy sự gia tăng phân bổ kinh phí cho Thể thao trong các Kế hoạch 5 năm khác nhau từ bảng sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *